Hosanna web TV Channel


Holy Spirit Ministries (India)
3/660, Chidambaram Nagar, SATTUR - 626203
Virdhunagar Dist.
Phone: +91 44 4351833
Mobile: 94437 40802, 94421 61736
PRAYER CENTER at Chennai
Hosanna Medias,
No.10, Sastha Nagar,First Street,
Valasarawakkam,
Chennai - 600 087
Phone : + 91 9443740802 / 8754770888                                  hosannaflm@gmail.com